Veelgestelde vragen

Mediation
Is mediation vrijblijvend?
In welke situaties is mediation geschikt?
Wanneer is het zinvol om voor mediation te kiezen?
Wat zijn de verschillen met een juridische procedure?

Scheidingsbemiddeling
Wij hebben nu gezamenlijk gezag, wat gebeurt daarmee na scheiding?
Wat als er geen gezamenlijk gezag is na scheiding?
Wat is een omgangsregeling?
Wat is een ouderschapsplan?
Wat staat er in een ouderschapsplan?
Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?
Wat is co-ouderschap?
Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Wat houdt dat in?
Wij hebben huwelijksvoorwaarden op laten stellen. Wat betekent dit bij scheiding?

Is mediation vrijblijvend?
Nee! Een mediation is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
Aan het begin van het proces wordt een mediationovereenkomst opgesteld en getekend,
waarin de ‘spelregels’ van de mediation zijn vastgelegd.
De uiteindelijk gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst,
waaraan partijen juridisch zijn gebonden. Bij een eventuele gerechtelijke voortzetting kan
een getekende vaststellingsovereenkomst een belangrijke rol spelen.

In welke situaties is mediation geschikt?
Mediation is in principe geschikt voor iedereen die gemotiveerd is om er samen uit te komen.
Belangrijk is dat partijen bereid zijn naar elkaar te luisteren en zich willen inspannen
om tot oplossing van het conflict te komen.
De mediator brengt moeizame communicatie weer op gang.
Mediation is geschikt bij zowel particuliere als zakelijke conflicten.

Wanneer is het zinvol om voor mediation te kiezen?
Als het u niet lukt om gezamenlijk het conflict op te lossen en hulp wilt van een neutrale derde;
Als u bereid bent om met de andere partij te praten en samen een oplossing te vinden;
Als u beide vrijwillig en actief deel wilt nemen aan de bijeenkomsten;
Als u een conflict graag opgelost wilt hebben maar er communicatieproblemen zijn met de ander;
Als het voor u van belang is dat de relatie met de andere partij zo goed mogelijk blijft, bijvoorbeeld
omdat u samen kinderen hebt, naast elkaar woont of blijft samenwerken.
Als u liever geen juridische procedure ingaat.
Als u de oplossing in eigen hand wilt houden.

Wat zijn de verschillen met een juridische procedure?
Een mediationproces verloopt over het algemeen sneller dan een juridische procedure.
Een mediation is meestal goedkoper dan een juridische procedure (u schakelt samen
één mediator in en de kosten kunt u delen).
Mediation heeft een meer informeel karakter.
Door de deskundige begeleiding komt iedereen tijdens de gesprekken aan bod.
Omdat u samen tot een oplossing komt, zal deze beter bij u passen.
Een juridische procedure is gericht op gebeurtenissen uit het verleden.
Mediation is vooral toekomstgericht.

Wat gebeurt er met gezamenlijk gezag na een scheiding?
Wanneer je gaat scheiden en je hebt daarvoor samen het ouderlijk gezag over je kinderen, dan
blijft dit zo na de scheiding. Dat geldt ook voor geregistreerde partners en samenwoners.
Bij gezamenlijk gezag zijn beide ouders belast met de opvoedkundige en juridische
verantwoordelijkheid voor hun kinderen. Dit betekent dat één ouder in principe geen
beslissingen kan nemen zonder medeweten of akkoord van de andere ouder.
Kleine alledaagse beslissingen over de kinderen worden genomen door de verzorgende ouder.
Belangrijke beslissingen over het kind moeten beide ouders samen nemen.
Alleen als er sprake is van grote problemen tussen de ouders die nadelig zijn voor het kind
kan een rechter in het belang van het kind besluiten het gezag aan één van de ouders toe te wijzen.
Dit kan in de echtscheidingsprocedure of later. Een kind van 12 jaar of ouder kan de rechter
zelf vragen om het ouderlijk gezag aan een van de ouders toe te wijzen.

Wat als er geen gezamenlijk gezag is na scheiding?
Als een van beide ouders na de scheiding het gezag heeft over de kinderen, heeft de
andere ouder recht op omgang. De andere ouder heeft ook recht op informatie en consultatie.
Het recht op informatie houdt in dat de ouder op de hoogte wordt gehouden van belangrijke
zaken rond het kind. Belangrijke zaken zijn de keuze voor een school en de gezondheid van het kind.
Bovendien moet de gezagdragende ouder de andere ouder betrekken bij belangrijke beslissingen.
Als de ouders het niet eens worden, neemt de ouder met het gezag uiteindelijk de beslissing.

Wat is een omgangsregeling?
In een omgangsregeling leg je de afspraken vast over het verblijf van de kinderen;
wanneer zijn ze bij welke ouder. Vaak wordt de omgangsregeling opgenomen in het ouderschapsplan.

Wat is een ouderschapsplan?
Op 1 maart 2009 ging de wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in.
Die wet bepaalde dat alle ouders bij scheiding een ouderschapsplan moeten opstellen.
Dit plan is een overeenkomst tussen de ouders met afspraken over zorgverdeling, kinderalimentatie
en informatie-uitwisseling. Het ouderschapsplan wordt tegelijk met het echtscheidingsverzoek
ingediend bij de Rechtbank.
vNMT spreekt liever van een ouderschapsregeling; zo gaan jullie het samen doen. Ook als je
samenwonend was en gezamenlijk gezag hebt over de kinderen moet je een ouderschapsplan maken.

Wat staat er in een ouderschapsplan?
Een ouderschapsplan bevat informatie over :
• de wijze waarop ouders na de scheiding de zorg- en opvoedingstaken verdelen;
• de wijze waarop de ouders elkaar zullen informeren en raadplegen;
• de wijze waarop de kosten voor verzorging en opvoeding geregeld zijn;
• op welke wijze de kinderen zijn betrokken bij de totstandkoming van dit plan.

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?
Het opstellen van een vaststellingsovereenkomst is maatwerk en sluit zo goed mogelijk aan
bij de persoonlijke situatie en wensen van beide personen.
Een vaststellingsovereenkomst omvat de volgende onderwerpen:
• Reden van scheiding
• Gezag en omgang met de kinderen
• Onderhoudsbijdrage voor de kinderen
• Vermogensafwikkeling | boedelscheiding
• Overbedeling
• Bankrekeningen
• Afspraken aangaande partneralimentatie
• Pensioenen en eventuele verevening daarvan
• Eventuele geschillen

Wat is co-ouderschap?
Co-ouderschap wil zeggen dat de ouders zoveel mogelijk de dagelijkse zorg en opvoeding
van de kinderen delen. Co-ouderschap is eigenlijk collega-ouderschap.
Co-ouderschap is beter haalbaar als:
• ouders bij elkaar in de buurt wonen
• op heldere wijze wordt gecommuniceerd tussen ouders
• goede werkbare afspraken gemaakt worden
• regelmatig overleg mogelijk is

Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Wat houdt dat in?
Dit houdt in dat al jullie bezittingen van jullie gezamenlijk zijn.
Dit geldt zowel voor de positieve vermogensbestanddelen, als voor de schulden.
Bij een scheiding moeten die in principe gelijk tussen jullie verdeeld worden.

Wij hebben huwelijksvoorwaarden op laten stellen. Wat betekent dit bij scheiding?
Als u op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, betekent dit dat jullie een overeenkomst hebben
waarin het recht op bezit en inkomen van beiden is geregeld.
Huwelijksvoorwaarden zijn er in vele soorten. Wat het betekent in uw situatie bij scheiding
is sterk afhankelijk van de voorwaarden die u hebt opgesteld en de naleving daarvan.
Tijdens de bemiddeling wordt dit uitgezocht en met u besproken.

Comments are closed.